Lịch sử trò chơi điện tử - từ trò chơi trả phí đến trò chơi